Til danske investorer: 3 farlige punkter

af | jan 14, 2022

Moderne IT-systemer, bl.a. SAP, giver hele tiden ledelsen et klart billede af den økonomiske udvikling i en stor børsnoteret virksomhed, der ofte omfatter datterselskaber og dermed udgør en koncern.

No problem. Resultatet for 2021 foreligger derfor allerede nu som basisinformation, men der skal i årsregnskabet gennemføres en fuld regulering med vurdering af en række posters værdi.

Jeg forventer endnu flere update-meddelelser end den stribe, som allerede er udsendt, indtil videre især fra banker. I betragtning af de ustabile forhold er det positivt, når ledelsen i et selskab tager sit ansvar over for aktionærerne alvorligt og hurtigt videregiver hovedtallene.

Aktiemarkedet er shaky, og derfor er det godt med informationer fra selskaber, som kan nedsætte risikoen. Generelt er der i perioder med og lige efter udsendelse af kvartalsregnskaber mere ro over feltet på børsmarkedet.

Aktierne styres ud fra reelle informationer om selskabernes tilstand. Til gengæld opstår der let en form for vakuum og rådvildhed i tredje måned af et kvartal, hvor der er pause før næste informationsrunde.

Det giver plads til alle mulige former for nærlæsning af tidligere informationer, friere medieomtale, revurderinger i analyser og rygter om forløbet ude i selskaberne. Tomhed i informationsstrømmen giver plads til andre påvirkningsfaktorer.

Udsigt til gode Q4 resultater
Overordnet er der udsigt til gode Q4-resultater i de børsnoterede selskaber. Selv om en række mindre og unge selskaber er blevet introduceret på børsmarkedet, så er det gennemgående træk, at der er tale om Big Business med god stabilitet.

De store selskaber har klaret sig godt trods de negative påvirkninger mest indirekte fra Corona-forløbet. Som investor behøver man ikke frygte en stribe negative nyheder og overraskelser.

Uanset det vil der dukke en del op, og i denne uge er der således indløbet en sådan fra den store franske IT-koncern Atos.

De første regnskaber frigives i dag fra ledende amerikanske banker, men det er svært at bruge disse data til ret meget.

Bankerne udgør en speciel branche, og påvirkningen fra dagsværdiregulering af værdipapirer og andre aktiver samt passiver har væsentlig vægt i det samlede resultat uden at det kan påregnes at have betydning som en bred indikator.

Tallene for udviklingen i udlån er interessant, også kaldet kernevæksten, men det er vel allerede nogenlunde kendt.

Et vigtigt punkt for investorerne er udlodningen i form af udbyttebetaling og/eller opkøb af egne aktier. Det er dog en afledt størrelse, som afhænger af det resultat, som er opnået.

Bevidste tiltag kan benyttes for at glatte ud ved problemer eller for at udsende et signal om tillid til fremtiden.

Tre farlige punkter
Der er tre punkter, som skal studeres nøje af investorer og analytikere. Det drejer sig om nedskrivninger (Impairment, tab på ordrer), hensættelser til kontraktforhold (boom’et i energipriserne udgør her en vigtig parameter) og indhold samt klarhed i guidance for 2022.

Alle de tre punkter dækker over en bred dagsorden med god plads til at vælge enten en meget forsigtig linje eller en ”mindst muligt negativ” attitude.

Et selskab har eksempelvis sidste år navigeret uden om nedskrivninger med henvisning til en langt større børsværdi end egenkapitalen – og så er alt jo muligt.

Baglæns visdom ville nogen måske kalde det, men det er set før. Moderne tider.

Nedskrivninger
På det punkt er det især immaterielle aktiver, som skal testes angående værdi. Man vurderer nutidsværdien af en forventet fremtidig indtjening.

Der skal tages også hensyn til eventuelle forringelser pga. indskrænkning af rettigheder og betydningen af tidsfaktoren.

Immaterielle aktiver udgør beklageligvis en stor vægt i mange selskaber som følge af forudgående overtagelse af andre virksomheder. Merprisen efter regulering af alle fysiske aktiver til ny vurderet anskaffelsesværdi er immaterielle poster, der så kan søges opdelt i produktrettigheder og decideret goodwill.

Da disse poster mange steder har fået tung vægt set i forhold til egenkapitalens størrelse, er det vigtigt at revurdere holdbarheden hvert år. Verden forandrer sig jo hurtigt.

En særlig vigtig ekstern parameter i den form skønsmæssig beregning er renten, og den er jo begyndt at stige.

Men hvis man er hurtig, kan man vel nå at udføre regnestykket inden renten for alvor rykker mod nord og dermed udhuler disse aktivers bogførte værdi. Men uanset det vil rentefaktoren få voksende betydning i de kommende år.

Svækket og mere usikker indtjeningsevne kan få betydning i disse vurderinger for nogle selskaber. Eksempler på store selskaber, som er gået rabundus trods store bogførte værdier, tilsiger, at ansvarlige personer i bestyrelser, direktioner og revisionsfirmaer ikke vil springe over, hvor gærdet er lavest.

Et nyt forhold vil også få betydning. Det drejer sig om konsekvensen af store prisstigninger på indkøb af materialer, komponenter og underleverandørarbejde.

Her kan projektorienterede firmaer være nødt til at foretage store hensættelser til udførelse af en ordrebog med for lavt dækningsbidrag. Desuden kan der være opstået forsinkelser, som påvirker bogføringens tidsmæssige fordeling og kan føre til krav om kompensation fra kunden.

Pas på den type af selskaber indtil Q4 regnskabet fremlægges. Hvis der ryddes op, kan det blive store beløb.

Kontraktforpligtelser (prisudsving)
Et andet punkt har fået uventet betydning efter eskalering i Q4 af priserne i Europa på elektricitet og naturgas. Andre former for energi og råvarer har også været genstand for store prisudsving, men det får næppe væsentlig betydning ret mange steder.

Problemet opstår primært for selskaber med stor aktivitet med køb/salg af de former for energi, hvor prisen er steget vildt og helt har forladt det hidtil kendte niveau. Det er en 100-årshændelse.

Se hele artiklen på EuroInvestor