Danske Bank er ikke ude af skoven

af | nov 3, 2022

Danske Bank-aktien er steget med +20 pct. på nyheden om en forestående afklaring af spørgsmålet vedrørende krav fra de amerikanske og danske myndigheder i forbindelse med den særdeles omfattende aktivitet i Estland.

Der foreligger ingen oplysning angående EU-myndighedernes stillingtagen og krav, men implicit kan det tænkes at være placeret via de danske myndigheder. Det skulle ellers være herfra den egentlige myndighedsudøvelse (European Banking Authority og ECB) burde komme, da Estland er et Euroland (1. januar 2011).

Strukturelt indtraf den store fadæse, da datterbanken i Estland blev omdannet til en filial af moderselskabet. Derved mistede Danske Bank adgangen til at løse Estlandsagen ved en amputation. På daværende tidspunkt kendte ingen vel til det bjerg af problemer, som fandtes.

Så vidt jeg begriber forløbet, har Danske Bank ikke i sammenhæng med Estlandsaffæren eksponeret sig direkte i lovovertrædelse over for USA – ud over at håndtere pengebeløb i dollar. Såfremt det er korrekt, bliver Danske Bank altså tildelt en amerikansk ”dummebøde”. Hvem indkasserer bøderne på ca. 14 mia. kroner? Hertil kommer 1,5 mia. kroner, som påregnes konfiskeret og må formodes at tilfalde Estland. De direkte danske krav er næppe af alvorlig størrelse. Vi ville vel ellers gerne beholde hele beløbet i stedet for at sende en gave til USA?

Estland og EU-organer skulle stå først i rækken af myndigheder med krav mod banken, men det er næppe tilfældet. Verdens selvbestaltede politimand, USA, snupper sandsynligvis størstedelen af de 14 mia. kroner. Aktionærerne i Danmarks største bank skal med andre ord frivilligt betale mere end Den danske Stat blev plukket for i den såkaldte udbytteskandale! Det er dyrt at være et lille, svagt og fattigt land i en ond verden.

Det åbne spørgsmål er, hvorledes myndighederne EBA/ECB og Estland optræder i spillet.

Ud over myndighedernes sagskompleks er der rejst en række private krav mod Danske Bank m.fl. angående ansvar for dispositioner og manglende informationer. Balladen er ikke overstået, men reduceret til en beløbsmæssig ramme som banken formår at klare. Det hele kan dog ændre sig, hvis den russiske bjørn vågner op efter langvarig dvale. Dette prekære punkt omtaler jeg til sidst.

På børsmarkedet udløste nyheden et lettelsens suk. Aktiekursen er hurtigt rykket opad med rundt +20 pct. fra niveauet 100 til 120. De første analyser og positive anbefalinger er ligeledes dukket op – fra banker. Som investor skal man dog altid tage vurderinger af en bank udført af en anden bank med et gran salt. En læge kritiserer heller aldrig en anden læge. Sådan er livet. HURRA, HURRA.

Relief Rally eller Overgearet Optimisme

Spørgsmålet er, om Danske Bank nu er ved at komme ud fra skoven eller om børsfolkene løber med en halv vind?

Børsreglerne om at fremlægge væsentlige nye informationer uden unødig forsinkelse tilsiger, at nyheden om en forestående aftale og størrelsen af udgiften hertil oplyses tidligst muligt. For en måned siden verserede der ”Gehören Sagen” om besøg af en dansk delegation hos amerikanske myndigheder, men rygtet blev tysset ned og glemt igen. Medierne undlod at undersøge rygtet.

I den slags sager kan man som regel udskyde en foreløbig aftale i lang tid ved at rotere spørgsmål om detaljer, så der endnu ikke foreligger et egentligt aftaleudkast. Uanset det er der jo grænser for hemmelighedskræmmeriet, idet stadig flere organer og personer involveres. Risikoen ved at nøle er, at nye klager kan dukke op. Maden er ikke helt færdig men nogenlunde klar. Sådan må man læse og forstå informationerne fra banken.

Det, der ikke tales om (holdning og krav fra EBA/ECB og Estlands regering/myndigheder), må derfor formodes ikke at være endegyldigt afklaret. Som dansk skatteyder og sponsor af Finanstilsynet via bankernes brugerbetaling vil jeg gerne orienteres om fordelingen.

Aktionærerne i Danske Bank skal betale regningerne, og de har krav på at få disse oplysninger. Hvis det var udbyttebetaling til dem selv, skulle det godkendes på en generalforsamling. Der er jo ikke tale om en forretningshemmelighed, men brug for klart at markere reglerne udadtil til skræk og advarsel for andre banker. Forebyggelse af kriminalitet! Snupper myndigheder i USA det halve eller det meste af de 14 mia. kroner, som en regulær dummebøde? Klarhed mangler.

Er aktiens Relief Rally så velbegrundet, eller er der bare tale om Overgearet Optimisme efter en årelang ventetid? Det eneste Danske Bank får ud af udgiften på formodet 15,5 mia. kroner er: fred.

Regnskabet for Q3 er ikke opmuntrende

Nyheden om en forestående afgørelse vedrørende myndighedsundersøgelserne af bankens forhold blev præsenteret sammen med Q3 regnskabet. En dybere analyse af regnskabet må anses for umulig at gennemføre udefra. Nogle banker og analytikere ser sig dog straks i stand til det. Imponerende.

Holdningen til Danske Bank aktien er derfor fortsat et spørgsmål om tro og tillid. Hvis du er positiv, må du stole på ledelsen, revision og myndigheder og håbe på gode år fremover, så banken ikke udsættes for voldsomme prøvelser. Hvis du ikke er overbevist om kvaliteten, må du holde dig væk.

Det vigtigste nøgletal for aktionærerne er egenkapitalens forrentning. Justeret for de særlige udgifter ligger tallet indtil videre på 5,0 pct. p.a. Det mest positive punkt er, at ledelsen fastholder ambitionen om at kunne præstere en forbedring af dette centrale nøgletal til 8,5-9 pct. i 2023. Normen for store banker i Norden er ganske vist 11-13 pct. Såfremt Danske Bank lykkes med at præstere en stor forbedring i 2023, vil det være aldeles positivt og tegn på genvinding af indre styrke.

Aktien har ud fra den bogførte egenkapital (156 mia. kroner) en indre værdi på 184. Indtjeningen opnås imidlertid på grundlag af en ekstrem stor balance. Den er forøget til 4.312 mia. kroner. Solvensudregningen er det afgørende punkt, hvilket dog er svært gennemskueligt udefra. Et mere stringent nøgletal er Leverage (egenkapital opgjort i forhold til samtlige forpligtelser). Dette tal ligner begrebet egenkapitalandel opfattet som gearing. Danske Bank udviser et tal for Leverage på 4,6 pct. Det er høj sejlføring.

Aktien

Banken håber på at få afsluttet Estlandsaffæren i løbet af de kommende måneder. Så kan man omsider trække en streg i sandet og skifte over til en form for Ny Normal. Selv om Danske Bank ikke har været ramt af deciderede afbræk i sin løbende drift af virksomheden, så udestår der en stor opgave med at få genskabt en positiv firma-ånd med fornyet dynamik hos personalet.

Banken skal på samme tid melde sig mere synligt ind i kampen om kunderne og forbedre niveauet i indtjening. Selv om der er frasolgt en række perifere aktiviteter og datterselskaber, så kæmper banken videre med et dybt strukturproblem.

Selve kernen i den børsnoterede bank er i virkeligheden svag, idet der er placeret store egenkapitalbeløb i to datterselskaber med tunge balancer, nemlig Realkredit Danmark og Danica. Begge driver ”longtail business”, der indebærer lav indtjeningsmarginal og langstrakte kundeaftaler, altså begrænset omsætningshastighed og indtjening fra gebyrer. Selv om informationerne bliver holdt tæt ind til kroppen, tyder det på, at Danica ikke udgør et godt aktiv.

I solvensberegningen behandles kravet ud fra et nettoprincip, hvilket giver maksimal godskrivning af datterselskaberne til gavn for moderselskabets opgørelse af hele koncernens solvens.

Banker er altid vanskelige at vurdere pga. ukendte risici og en lav egenkapitaldækning (høj gearing).

Den russiske forbandelse består

Nu ser de juridiske tovtrækkerier i forhold til kontrolmyndighederne i bankens hjemsteder ud til at være overstået. USA ligner en vinder. Vi lever i en epoke med lovbaseret vanvid. Så langt, så trist.

Balladepunktet er imidlertid, at de egentligt skadelidte ved de omtvistede transaktioner gennem banken overhovedet ikke er blevet inddraget. Så vidt det langvarige forløb kan forstås, var der primært tale om aktiviteter udført af russisk baserede eller relaterede personer og firmaer. Men klager og indsigelser fra myndigheder i Moskva standsede kort efter Danske Bank’s overtagelse af Sampo Bank. Moskva er forblevet underlig tavs.

Når Putin’s FSB-baserede regime forsvinder og en helt anden magtstruktur indføres i Rusland – muligvis ad flere trin – kan der blive åbnet for et efterspil. Nyt lys vil blive kastet ind over mørkets gerninger.

Fokus vil blive rettet mod økonomisk og anden kriminalitet (formentlig især narko), ulovlige valutaoverførsler og skatteunddragelse i Rusland. Man skal bruge banker for at opbygge formuer i udlandet og drive forretning eller bare nyde livet med de ressourcer, som akkumuleres. Her findes det reelle problem, men sagerne er indtil videre gravet ned.

Rusland & Omegn udgør en evig forbandelse for banken.

Se hele artiklen på EuroInvestor